Klauzula informacyjna Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna. Formularz kontaktowy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ulicy Stawiskowska 53,18-421 Piątnica Poduchowna reprezentowana przez Wójta.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ochronadanych@gminapiatnica.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody, w celu realizacji uwag zawartych w formularzu kontaktowym oraz ewentualnego kontaktu z Pani/Pana osobą i doprecyzowania szczegółów zgłoszenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia System Lupe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.